Akidah Islam

ASAS UTAMA PENCEMARAN AKIDAH ISLAM

Posted on December 15, 2011. Filed under: Akidah Islam, Asas Kesesatan |

ASAS UTAMA PENCEMARAN AKIDAH ISLAM

Musuh Islam telah menggunakan beberapa cara dan ia dianggap asas utama bagi mereka menghancurkan akidah umat Islam.  Asas-asas tersebut boleh disimpulkan seperti berikut([1]):

1-  Tashbih(التشبيه): Penyamaan.  Ia bermaksud menyamakan zat atau sifat Allah ta’ala dengan zat atau sifat makhluk selainNya seperti menyamakan imam, syeikh atau ketua pergerakan seperti Allah, menganggap mereka adalah Allah atau jelmaan Allah atau bersatu dengan Allah ta’ala.   Selain Allah ta’ala,  mereka juga dianggap sama martabatnya dengan para nabi dan rasul.

Menyamakan zat dan sifat Allah dengan manusia sebenarnya mahu mengembalikan manusia kepada agama menyembah patung, berhala dan menyembah manusia itu sendiri.  Sementara itu menyamakan ketua atau imam dengan nabi atau rasul pula mahu membatalkan akidah dan pegangan umat Islam bahawa nabi itu adalah pilihan Allah ta’ala bukan kuasa manusia untuk memilihnya.  Ia juga mahu membatalkan akidah bahawa Nabi Muhammad sallallahualaihiwasallam itu adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi selepas baginda dan tidak ada syariat baru selepas syariat yang diwahyukan kepada baginda. (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

Posted on December 8, 2011. Filed under: Akidah Islam, Hari Akhirat |

Hari Akhirat

          Maksud hari akhirat dalam pengajian akidah ialah hari dan semua perkara yang akan berlaku selepas mati yang telah diterangkan oleh Allah dalam Quran dan diceritakan oleh Rasul dalam hadisnya berkenaan dengan kejadian huru-hara di hari kiamat, nikmat dan azab kubur sehinggalah ditentukan siapa ahli syurga dan siapa ahli neraka. Oleh itu hari akhirat ialah hari yang dihancurkan dan dihapuskan alam ini, dimatikan semua yang hidup, ditukar bumi dengan bumi dan langit yang bukan lagi bumi dan langit yang ada sekarang kemudian Allah taala akan membangkitkan semua manusia dari kubur-kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali dengan kehidupan hari akhirat yang tidak ada mati selepasnya.

Secara ringkasnya beriman dengan hari akhirat ialah percaya dengan penuh yakin dan berpegang teguh dengan semua yang dikhabarkan oleh Allah taala dalam Quran dan yang diceritakan oleh nabi dalam hadis-hadisnya berkenaan apa yang akan terjadi selepas mati daripada azab dan nikmat di alam barzakh dan kubur, kebangkitan semula selepas mati, perhimpunan di padang Mahsyar, buku-buku laporan perbuatan manusia di atas dunia, hisab atau kiraan amalan baik dan jahat manusia, timbangan, kolam, titian sirat, syafaah atau pertolongan nabi Muhammad, syurga, neraka, dan semua perkara yang dijanjikan oleh Allah di dalam keduanya.  Allah taala berfirman dalam ayat 87 surah al-Nisa’ yang bermaksud:

(Allah, tidak ada Tuhan(yang berhak disembah) selain Dia.  Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya.  Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?). 

Oleh itu barangsiapa yang tidak percaya dengan hari akhirat, maka ia mendustakan Allah dan seluruh rasul-rasulNya.

Beriman dengan hari akhirat adalah unsur utama selepas beriman dengan Allah taala kerana beriman dengan Allah akan menjawab semua permasalahan tentang dari mana kita datang.  Beriman dengan hari akhirat akan menjawab semua permasalahan tentang ke mana akhirnya kita akan pergi.  Jadi sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benar iman sudah pasti dia akan mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannNya.  Kehidupannya amat jelas dan bahagia kerana dia  mengetahui penciptanya ialah Allah yang perlu ditaati dan dipatuhi serta mengetahui akhirannya adalah syurga yang akan dikurniakan oleh Allah kepadanya.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

WAJIB BERIMAN DENGAN KITAB-KITAB ALLAH TA’ALA

Posted on December 7, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Quran Wajib Dipercayai

Akidah terbahagi kepada tiga iaitu Ilahiyyat(Ketuhanan), Nubuwwat(Kenabian) dan Akhirat.  Bahagian Nubuwwat pula terbahagi kepada tiga iaitu beriman dengan para Malaikat, Nabi & Rasul dan Kitab.

Beriman dengan kitab-kitab Allah ta’ala

Beriman dengan kitab-kitab Allah bermaksud kita percaya dengan penuh keyakinan dan berpegang bahawa Allah subhanahuwata’ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul dan nabiNya.  Sebagaimana Allah ta’ala menurunkan kitab al-Quran kepada nabi kita Muhammad sollallahu’alaihiwasallam, Dia juga menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi lain sebelumnya.  Oleh itu kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah ta’ala yang diceritakan dan disebutkan olehNya dalam Quran iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur serta suhuf(helaian) yang telah diturunkan kepada nabi Ibrahim dan Musa.  Adapun kitab-kitab yang tidak disebut namanya oleh Allah taala, wajiblah ke atas kita mempecayainya secara ijmal(rawak) sahaja. (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Beriman Dengan Para Nabi Dan Rasul

Posted on December 6, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Akidah terbahagi kepada tiga iaitu Ilahiyyat(Ketuhanan), Nubuwwat(Kenabian) dan Akhirat.  Bahagian Nubuwwat pula terbahagi kepada tiga iaitu beriman dengan para Malaikat, Nabi & Rasul dan Kitab.

Beriman dengan Para Nabi dan Rasul

        Beriman dengan para rasul dan nabi ialah percaya dengan para rasul dan nabi yang Allah sebut nama-nama mereka dalam Quran dan beriman bahawa Allah ta’ala mengutuskan rasul dan nabi selain daripada mereka yang tersebut itu, yang kita tidak tahu bilangan dan nama-nama mereka melainkan Allah ta’ala sahaja.  Mereka yang disebut di dalam Quran itu wajib kita beriman dengan kerasulan mereka atau kenabian mereka secara terperinci sekira-kiranya kalu ditanya salah seorang daripada mereka, kita tidak mengingkari kenabiannya atau kerasulannya.  Sesiapa yang mengingkari salah seorang daripada mereka sebagai rasul atau nabi, hukumnya adalah kafir.

Sementara itu, para rasul atau nabi yang Allah tidak menyebut kisah-kisah dan nama-nama meraka dalam Quran, kita dituntut beriman dengan mereka secara ijmal(rawak) sahaja.  Seorang muslim tidak boleh mendakwa seseorang  sebagai nabi atau rasul selagi Allah taa’la tidak menyebut kisah dan namanya di dalam Quran dan Rasulullah tidak menceritakan tentangnya dalam hadis-hadis beliau.

Kita wajib percaya Allah ta’ala mengutuskan rasul-rasulNya ke alam ini adalah untuk memberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada manusia sebagaimana wajib ke atas kita beriman bahawa semua rasul dibangkitkan untuk memastikan dan melaksanakan satu tujuan utama yang asas iaitu ibadat kepada Allah, menegakkan agamaNya, mengesakanNya dari segi rububiyyahNya, uluhiyyahNya dan nama-nama serta sifat-sifatNya.  Kita juga wajib membenarkan dan mempercayai semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah ta’ala.  Tidak boleh kita membeza-bezakan antara mereka dengan mempercayai setengah daripada mereka dan mengingkari setengahnya yang lain kerana hukumnya adalah kafir sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 150-151 yang bermaksud:

(Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan bermaksud memperbezakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasulNya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian(yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan(tengah) di antara yang demikian(iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya.  Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu seksaan yang menghinakan).

Wajib juga kita  beriman, setiap rasul diutuskan oleh Allah untuk menunaikan segala amanahNya yang diberikan kepada mereka, menyampaikan risalah dan agamaNya kepada manusia.  Kita wajib mentaatinya, tidak mengingkari dan menyangahinya kerana ketaatan kepada rasul merupakan ketaatan kepada Allah ta’ala sebagaimana firmanNya dalam surah al-Nisa’ ayat 80 yang bermaksud:

(Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, seseungguhnya ia telah mentaati Allah.  Dan barangsiapa yang berpaling(dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka). (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Beriman Dengan Para Malaikat

Posted on December 5, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Akidah terbahagi kepada tiga iaitu Ilahiyyat(Ketuhanan), Nubuwwat(Kenabian) dan Akhirat.  Bahagian Nubuwwat pula terbahagi kepada tiga iaitu beriman dengan para Malaikat, Rasul dan Kitab.

Pertama: Beriman dengan para malaikat

Alam malaikat ialah alam ghaib yang halus yang tidak dapat diterokai oleh pancaindera.  Para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak berjisim yang dapat dirasai dengan anggota, mereka berada di alam yang tidak dapat di lihat,  yang tidak dapat diketahui hakikatnya yang sebenar melainkan Allah ta’ala, mereka juga tidak ada nafsu syahwat, bebas dari kecenderungannya, dan suci daripada dosa-dosa dan kesilapan-kesilapan.  Bagi ulamak ahli kalam malaikat ialah jisim-jisim halus yang telah diberi kuasa untuk menjelma dalam pelbagai bentuk dan tempat tinggal mereka ialah di langit.  Allah ta’ala menjadikan mereka daripada cahaya sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina ‘Aisyah bermaksud :

(Aku(Allah) telah menjadikan malaikat daripada cahaya, menjadikan jin daripada api, dan menjadikan Adam sebagaimana diceritakan kepada kamu-tanah-).  (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Nubuwwat(Kenabian) & Cabangnya

Posted on December 5, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Akidah Islam boleh di bahagikan kepada tiga; bahagian al-ilahiyyat(ketuhanan), bahagian nubuwwat(kenabian), dan bahagian hari akhirat. Bahagian kedua Akidah Islam ialah Nubuwwat(Kenabian)

          Bahagian Nubuwwaat(kenabian) akan membincangkan tiga cabang utama rukum iman di dalam Islam iaitu :

1)  Iman kepada malaikat yang merupakan perantara dan penghubung antara Rasul dan Allah ta’ala dalam menerima wahyuNya dan risalahNya.

2)  Iman kepada Rasul dan Nabi yang merupakan pesuruh Allah ta’ala.

3)  Iman kepada kitab yang merupakan risalah Allah yang diamanahkan kepada para Rasul untuk menyampaikannya kepada segenap manusia.

Huraian ringkas bagi setiap cabang tersebut adalah seperti berikut :-

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Tauhid al-Asma’ wa Al-Sifaat & Asasnya

Posted on December 4, 2011. Filed under: Akidah Islam, Ketuhanan |

Tauhid al-Asma’ wa Al-Sifaat(Mengesakan Allah ta’ala pada Nama-nama Dan Sifat-sifatNya)

Tauhid al-Asma’ wa Al-Sifaat atau mengesakan Allah ta’ala pada nama dan sifatNya bermaksud  percaya dengan sepenuhnya dan berpegang teguh bahawa Allah ta’ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan sama-sekali tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan.  Secara ringkasnya, seorang muslim hendaklah beriman dan mempercayai semua sifat-sifat dan nama-nama yang disebut oleh Allah ta’ala dalam Quran dan diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya tanpa memesongkan makna dan lafaznya, menafikannya, mengambarkan atau menentukan bentuk kejadiaan dan keadaannya, dan tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk.

Setiap muslim wajib beriman bahawa Allah ta’ala tidak berjisim yang dapat digambarkan, tidak ada persamaan baginya dengan makhluk, tidak berhajat kepada ruang, tempat dan sempadan, tidak ada jarak dan zaman bagiNya, tidak menjelma ke dalam sesuatu dan sesuatu tidak dapat menjelma padaNya, zatNya tidak menerima perubahan, pertambahan dan pertukaran, dan bagiNya segala sifat-sifat yang cantik, agung, dan hebat. Tauhid ini terbina di atas tiga asas utama iaitu :- (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Tauhid Uluhiyyat & Syarat Sempurnanya

Posted on December 4, 2011. Filed under: Akidah Islam, Ketuhanan |

Tauhid Uluhiyyat(Mengesakan Allah dalam ibadat)

Tauhid Uluhiyyat bermaksud mengesakan Allah ta’ala dalam ibadat samada ibadat zahir atau batin.  Yang dimaksudkan dengan ibadat zahir ialah ibadat yang melibatkan anggota luaran yang boleh dilihat seperti solat, haji, jihad dan seumpamanya.  Ibadat batin pula ialah ibadat yang melibatkan hati seperti sabar, tawakkal, takutkan Allah ta’ala dan seumpamanya yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

Ibadat kepada Allah ialah semua perkara yang disukai dan diredhai oleh Allah samada perkataan atau amalan secara zahir atau batin seperti solat, zakat, puasa, haji, bercakap benar, menunaikan amanah, mentaati ibubapa, menghubungkan silaturrahim, menepati janji, menyuruh berbuat  baik dan mencegah kemungkaran, jihad, berbuat baik kepada jiran tetangga, anak yatim, fakir miskin, orang gaji, dan haiwan, doa, zikir, sabar, cinta sesama saudara Islam, cinta kepada Allah dan Rasul, takutkan Allah, syukur terhadap nikmat Allah, redha dengan takdir Allah, tawakkal, mengharapkan rahmat Allah, takutkan seksaan Allah, dan seumpamanya adalah termasuk dalam pengertian ibadat kepada Allah subhanahuwata’ala.  Setiap ibadat hendaklah dilakukan kerana Allah bukan kerana manusia, alim ulamak, guru atau syeikh, wali, mahupun kerana nabi dan rasul.  Ini kerana sesuatu ibadat tidak akan diterima melainkan dilakukan kerana Allah dan terbina atas keikhlasan beribadat kepadaNya.   Sesiapa yang tidak sempurna dalam tauhid ini, dia mensyirikkan Allah dan menyekutukanNya walaupun tauhid rububiyyahnya sempurna. (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Tauhid Rububiyyat & Penyelewengannya

Posted on December 4, 2011. Filed under: Akidah Islam, Ketuhanan |

Beriman kepada Allah ta’ala dan mengesakanNya terbahagi kepada tiga bentuk :-

1)  Tauhid Rububiyyat(Keesaan Allah sebagai Tuhan Pencipta)

Tauhid Rububiyyah ialah mengaku bahawa Allah ta’ala adalah Tuhan sekalian alam, Pencipta, Pemilik, Pemberi rezeki bagi segala makhluk.  Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan segala sesuatu, Yang Memberi manfaat dan mudarat, Yang Menerima dan Memakbulkan segala doa bagi semua perkara, segala kebaikan adalah di sisiNya, Yang Berkuasa ke atas semua perkara, yang tidak ada sekutu dan persamaan bagiNya dengan segala sesuatu.

Dalam erti kata lain, tauhid ini ialah satu pengakuan bahawa Allah ta’ala adalah Pemilik dan Penguasa mutlak alam ini dan makhluk-makhlukNya, mentadbirnya, mengubahnya, manambahnya, mengurangkannya, menghidupkannya, mematikannya dan sebagainya.  Tidak ada sesuatu yang berkongsi dengan Allah dalam menyusun dan mentadbir semua urusan-urusan tersebut.

Antara bentuk-bentuk penyelewengan tauhid rububiyyah yang berlaku dalam masyarakat umat Islam dewasa ini ialah : (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Pembahagian Akidah Islam & Maksud Al-Ilahiyyat(Ketuhanan)

Posted on November 9, 2011. Filed under: Akidah Islam, Ketuhanan |

Akidah Islam boleh di bahagikan kepada tiga; bahagian al-ilahiyyat(ketuhanan), bahagian nubuwwat(kenabian), dan bahagian hari akhirat.

  Al-Ilahiyyat(ketuhanan)

          Ketuhanan bermaksud keimanan terhadap Tuhan yang Esa iaitu Allah ta’ala dan beriman kepada perkara yang bersangkut-paut denganNya.  Iman di sini bermaksud percaya dengan penuh kepercayaan dan berpegang teguh bahawa Allah ta’ala adalah Tuhan bagi segala sesuatu,  Yang Memilikinya dan Penciptanya.  Dialah Pencipta segala makhluk, Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan dan Mematikan segala sesuatu.  Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.  Segala bentuk perhambaan dan ibadat hanya  untukNya.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...