Beriman Dengan Para Malaikat

Posted on December 5, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Akidah terbahagi kepada tiga iaitu Ilahiyyat(Ketuhanan), Nubuwwat(Kenabian) dan Akhirat.  Bahagian Nubuwwat pula terbahagi kepada tiga iaitu beriman dengan para Malaikat, Rasul dan Kitab.

Pertama: Beriman dengan para malaikat

Alam malaikat ialah alam ghaib yang halus yang tidak dapat diterokai oleh pancaindera.  Para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak berjisim yang dapat dirasai dengan anggota, mereka berada di alam yang tidak dapat di lihat,  yang tidak dapat diketahui hakikatnya yang sebenar melainkan Allah ta’ala, mereka juga tidak ada nafsu syahwat, bebas dari kecenderungannya, dan suci daripada dosa-dosa dan kesilapan-kesilapan.  Bagi ulamak ahli kalam malaikat ialah jisim-jisim halus yang telah diberi kuasa untuk menjelma dalam pelbagai bentuk dan tempat tinggal mereka ialah di langit.  Allah ta’ala menjadikan mereka daripada cahaya sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina ‘Aisyah bermaksud :

(Aku(Allah) telah menjadikan malaikat daripada cahaya, menjadikan jin daripada api, dan menjadikan Adam sebagaimana diceritakan kepada kamu-tanah-). 

Oleh itu malaikat ialah makhluk yang dicipta daripada cahaya, yang tidak diketahui hakikatnya melainkan Allah, yang tidak mempunyai jisim yang dapat disentuh oleh pencaindera manusia. Mereka bukan seperti manusia, mereka tidak makan dan minum, tidak tidur, dan tidak berkahwin kerana mereka berada di alam yang lain daripada alam manusia.  Tabiat mereka ialah beribadat kepada Allah sepenuhnya dan mereka menguruskan hal-ehwal dunia dengan kehendak Allah ta’ala dan Allah yang mentadbir mereka dan mereka tidak berkuasa ke atas sesuatu tanpa keizinan dan kekuasaan Allah ta’ala.

Beriman dengan para malaikat bermaksud percaya dengan sepenuhnya dan berpegang teguh bahawa Allah ta’ala mempunyai malaikat-malaikat yang dijadikan daripada cahaya, yang merupakan hamba Allah yang mulia, yang sentiasa sujud kepada Allah siang dan malam tanpa jemu, yang tidak melakukan maksiat kepada Allah dan melakukan tugas-tugas mereka sebagaimana yang diarahkan oleh Allah ta’ala.  Malaikat adalah makhluk Allah juga dan tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia beriman dengan kewujudan malaikat dan beriman dengan sifat-sifat yang telah diceritakan kepada kita oleh Quran dan Sunnah nabi.  Allah ta’ala berfirman di dalam surah al-Baqorah ayat 285   yang bermaksud:

(Rasulullah telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.  Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.  (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada engkaulah tempat kembali).  

Oleh itu, ingkar kewujudan malaikat dan tidak beriman dengannya membawa kepada hukum kafir sebagaimana yang telah disepakati oleh ijma’ ulamak dan dengan nas Quran.  Allah ta’ala berfirman di dalam ayat 136 surah al-Nisa’ yang bermaksud:

(Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.  Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-juahnya).

Hubungan Allah dengan malaikat adalah hubungan Pencipta dengan makhlukNya,  mereka menyembahNya, mentaatiNya, membuat segala suruhanNya, dan tunduk secara mutlak kepadaNya.  Para malaikat bukan Tuhan, bukan keturunanNya dan bukan anak perempuanNya.   Mereka makhluk daripada makhluk-makhluk Allah yang sentiasa beribadat kepadaNya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 49 dan 50 dari surah al-Nahl:

Yang bermaksud: (Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka(malaikat) tidak menyombongkan diri.  Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan(kepada mereka).

Firman Allah ta’ala dalam ayat 6 dari surah al-Tahrim yang bermaksud: (Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang yang diperintahNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan). 

Oleh  itu,  memuja dan menyembah malaikat, atau memohon pertolongan kepadanya, atau percaya ada kekuasaan tertentu bagi mereka adalah merupakan syirik kepada Allah ta’ala sebagaimana firman Allah dalam surah ali Imran ayat 80  yang bermaksud:

(Dan (tidak wajar pula baginya iaitu rasul-rasul) menyuruhmu menjadikan melaikat dan para nabi sebagai  tuhan.  Apakah(patut  dia menyuruhmu berbuat kekufuran diwaktu kamu sudah (menganut agama) Islam?).

Setiap muslim hendaklah beriman dengan malaikat yang disebut nama-nama mereka dalam al-Quran dan hadis secara terperinci antaranya Jibril, Mikail, dan Israfil.  Mereka bertiga dan selainnya yang disebut nama-nama mereka dalam Quran dan Hadis yang sohih wajib beriman dengannya dan dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.  Adapun malaikat yang tidak disebut nama-nama mereka hendaklah kita beriman secara ijmal(rawak) dan beriman dengan apa yang diceritakan tentangnya di dalam Quran.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: